Nieuwe verplichte velden CHED documenten OCR voorkomen

Afgelopen dinsdag, 16 juli 2019, zijn belanghebbenden bijgepraat over de laatste stand van zaken rondom de Officiële Controle Verordening (verordening 2017/625). Wat duidelijk werd uit deze bijeenkomst, was dat de eerder aangekondigde extra verplichte velden op het toekomstig CHED document van tafel zijn. De toename van het aantal controles op residuen is (nog) niet van tafel.

Verplichte velden op CHEDs: In eerdere nieuwsbrieven is bericht dat de Commissie in het laatste concept van de uitvoeringsverordening over IMSOC (Integrated Management System for Official Controls) een fors aantal nieuwe verplichte informatievelden binnen importdocumenten (CHED) wilde instellen. Om dit te voorkomen is actief druk uitgeoefend op de Commissie door enerzijds de Nederlandse overheid en anderzijds relevante brancheorganisaties (waaronder VIV/Visfederatie). Deze druk heeft ertoe geleid dat voor veterinaire producten er geen nieuwe verplichte informatievelden binnen de CHED ingesteld zullen worden.

Controle op Residuen: Bij de controle op de residuen houdt de Commissie nog steeds vast om een percentage van het volume import te nemen als uitgangspunt. Op dit moment is dit het percentage van het aantal zendingen. Voor Nederland zou de nieuwe manier van controleren een toename van 500 naar 2000 monsters betekenen met meerkosten van €1,2 miljoen. Die extra kosten komen bij de importeurs terecht. Belanghebbenden (waaronder VIV/Visfederatie) hebben nogmaals aangegeven aan de overheid dat het belangrijk is de zienswijze van de Commissie te veranderen.

Intensieve controle: Voor intensieve controle van producten is binnen de OCR toegevoegd dat naast dat er 10 opeenvolgende zendingen gecheckt moeten worden, óók voldaan moet worden aan 10 keer het volume waar het probleem is gevonden. Wanneer gedurende de intensieve controle er drie keer tekortkomingen naar voren zijn gekomen, zal overgegaan worden op permanente controle. Om van de permanente controle af te komen, moeten 30 opeenvolgende zendingen met bevredigend resultaat afgerond worden én moet het betreffende derde land een bevredigend actieplan hebben geïmplementeerd.

Controle frequenties: M-controles (materiaal) voor veterinaire zendingen worden op basis van risiconiveaus uitgevoerd. De risiconiveaus binnen de OCR zijn onderverdeeld in laag (5% controle), middel (15% controle) en hoog (30% controle). Het overgrote deel van de visproducten vallen binnen het middelste risiconiveau. Bij het hoogste risiconiveau vindt op dit moment 20% controle plaats. Dit zal dus naar 30% controle gaan. Selectie van partijen voor M-controle wordt bepaald door TRACES. Als een derde land over 12 maanden gemiddeld 30% meer afwijkingen bij M-controle vertoont ten opzichte van andere landen voor hetzelfde product, kan de initiële controle frequentie voor die groep naar boven worden aangepast.

De OCR zal eind dit jaar in werking treden. De afgelopen jaren heeft het Ministerie belanghebbenden goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom dit dossier. De komende tijd zal met name in het teken staan van de nationale implementatie van de OCR. Dit zal nog een behoorlijke uitdaging zijn.

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!